Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Hello Healthy Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni


7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, APLUS HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİ

ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş

amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak,

güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Bu kapsamda Şirket tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve

özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve

Yönetmelikler gereğince Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme,

hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik

düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, www.hellohealthy.com.tr sitesini (“Site”) ziyaret eden ve Şirket

tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak

üzere aşağıda yer verilmektedir;

1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi, İşleme Amacı ve İşlenme Süresi

Şirket, veri sahibinin açık rızasıyla ve/veya KVKK’nın 5. ve 6.maddelerinde öngörülen

hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri toplayabilir, işleyebilir, kayıt

altına alabilir ve paylaşabilir.

Şirket tarafından, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması

Yönetmeliği, KVKK ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın sair tüm kanunlar, bu kanunlara bağlı

yönetmelikler, tebliğ ve diğer tüm yasal düzenlemeler ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümler

dâhilinde kişisel veriler işlenebilmektedir.

Üye, çalışanlar, tedarikçi, iş ortağı gibi sıfatları veya ürün hizmet talepleri nedeniyle gerçek

kişilere ait kişisel veriler elektronik ve/veya fiziki ortamlarda toplanabilmektedir. Kişisel

Veriler, veri sorumlusu Şirket ve temsilcileri, internet sitesi, dijital kanallar, online hizmetler

ve  hizmet verilen tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda, tamamen

ve/veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik

olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer 3.kişiler de dahil

olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Sair mevzuat ışığında ve işbu onay formunda yer alan esaslar ve gerek Şirket’in meşru

menfaati doğrultusunda gerekse de faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı,

görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı veya benzeri

kanallar aracılığıyla elde edilecek ve işlenebilecek olan kişisel verileriniz, Şirket tarafından


aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 Kimlik bilgileriniz; Adınız, soyadınız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik

verileriniz.

 İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair

iletişim verileriniz, müşteri/üye temsilcileri ya da müşteri/üye hizmetleri tarafından

çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta,

mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen

kişisel verileriniz.

 Muhasebe Bilgileriniz: Kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal

verileriniz.

 Şirket’in Site’nin yer sağlayıcısı olması nedeniyle Site’yi kullanımınıza ilişkin erişim

ve log kayıtlarınız.

Şirket tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dâhil

fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 Kimliğinizi teyit etme,

 Şirket iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.

 Şirket tarafından müşteri/üye memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.

 Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.

 Sunulan sağlıklı yemek paket hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.

 Seçilen sağlıklı yemek paketinin tarafınızdan verilen adrese teslimatının gerçekleşmesi

için gerektiği durumlarda üçüncü kişi lojistik firmasıyla talep edilen bilgilerin

paylaşılması.

 Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.

 Ödeme, bonus, indirim vb durumlar için yapılan harcama tutarlarının takibi, kullanımı,

üyelere sağlanacak olan avantajlar, satış koşulları, indirimler ve benzeri amaçlar

doğrultusunda başta Acıbadem Sağlık Grubu olmak üzere diğer farklı tedarikçiler ile

gerekli bilgi paylaşımı.

 Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, www.hellohealthy.com.tr web

sitesinin kullanılması için gereken uygulamaların yürütülmesi.

 İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve

hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması.

 Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma

yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.

 Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara

katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin,

somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, özel reklam, satış, pazarlama,

anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar

yapılması. Hizmet kalitemizin arttırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması

konusunda, satış pazarlama faaliyetleri ve ödeme planları ile ilgili bilgilendirme

çalışmalarında kullanılma veya açık pozisyonların değerlendirilmesi sonucu işe alım

süresinin başlatılabilmesi.

 Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet

verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması.


İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Şirket veya hakim

şirketlerine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda

hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Veri Güvenliğinin Sağlanması

Veri Sorumlusu sıfatını haiz Şirket, Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve

mezkûr verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerinizin

güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla teknolojik imkânlar da göz önünde

bulundurularak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari

tedbirleri almaktadır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla,

yetki vermiş olduğumuz temsilcilerimiz, çalışmakta olduğumuz kurum, avukatlar, vergi

danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, Site’nin kullanım, bakım ve yönetimine

ilişkin destek aldığımız üçüncü kişi ajans ve iş ortaklarımızla, yurt içindeki sistemlere ve

Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki yurt içi veya yurt dışındaki şirket

ortaklarımızla, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program,

bulut bilişim), satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere ve yukarıda

belirtilen amaçlar doğrultusunda işbirliği yaptığımız diğer üçüncü kişiler ile mevzuata uygun

olarak paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer

verilen amaçlar ve Şirket’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede

yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirket’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi

ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. Bu doğrultuda Şirket veya Şirket’in

anlaşmalı olduğu üçüncü kişi iş ortakları tarafından kişisel verileriniz;

 Site’yi ziyaret etmeniz halinde hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki

sebebine dayanarak Site’yi ziyaretinize ilişkin log kayıtlarının otomatik olarak

kaydedilmesi yoluyla.

 Kullanılan zorunlu çerezler ile meşru menfaat hukuki sebebine dayanarak; ayrıca

opsiyonel çerezlerin kullanımına izin vermeniz halinde açık rıza hukuki sebebine

dayanarak otomatik yöntemlerle,

toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Veri Sahiplenin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak sizler, kanun ve sair mevzuat kapsamında:

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


 Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine

ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde usulüne uygun olarak talep

etmiş olduğunuz bilgi(ler) tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da

elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla yasal süreler içerisinde

bildirilir.

6. Şikâyet ve İletişim

Kişisel verileriniz Şirket imkânları doğrultusunda özenle ve titizlikle korunmakta ve gerekli

güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak alınmaktadır. 6689

Sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca; yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istemeniz

halinde ilgili taleplerinizi;

 Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 49 Altunizade, İstanbul, Türkiye adresine kargo

ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kurumsal Sekretarya” departmanı

dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”

yazılarak gönderebilirsiniz,

 Noter kanalıyla gönderebilir,

 aplushizmetleri@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak,

kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz

aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 Şirket’e hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-

imza ile imzalayarak info@hellohealthy.com.tr ‘a e-posta’nın konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak gönderebilirsiniz.

 Mevzuatta öngörülen diğer usullere uygun olarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi Başvuru Formu’nu doldurarak ve yukarıda belirtilen

usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz. .


Kişisel veri sahibi tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvuru formu için tıklayınız.

Sizi Arayalım Paketinizi Birlikte Hazırlayalım.

hellohealthy

Vazgeç